Wat is mijn rol als ouder?
Kiezen voor een school is een spannende gebeurtenis. Het is belangrijk dat de school van uw keuze aansluit bij uw eigen opvattingen over onderwijs en opvoeding. Als u kiest voor de Statenschool, neemt u dan de volgende overwegingen mee:
  • Op de Statenschool is het gesprek een belangrijk onderdeel van het pedagogisch klimaat. We proberen problemen tussen mensen allereerst met praten op te lossen.
  • De Statenschool ziet ieder kind als uniek persoon. Dat betekent dat we in contact met de ouder/verzorger willen zijn om het kind in zijn geheel te volgen en te begeleiden.
  • De Statenschool wil ouders uitnodigen om op een objectieve manier naar hun kind te kijken.
  • Ouders die kiezen voor de Statenschool kiezen voor Jenaplan. 
  • De Statenschool gaat ervan uit dat een kind zich goed ontwikkelt als er een goede samenwerking bestaat tussen leerkracht en ouders.
  • De Statenschool is een leef- en werkgemeenschap. We willen samenwerken, zorg dragen voor elkaar, samen praten, samen vieren. Dat alles maakt onze school tot een gemeenschap, waarin ouders ook hun plek hebben. In de praktijk betekent dit dat van ouders gevraagd wordt een actieve rol in de school te spelen. Op schoolniveau kan het gaan om zitting nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Het kan gaan om ouders die helpen bij het leesonderwijs, activiteiten in het atelier of meegaan op schoolreis en excursies.
  • Contact tussen de school en ouders is er het gehele jaar door. Ouders en leerkrachten zien elkaar bij het naar school brengen en halen van de kinderen. Verder is er een informatieavond, zijn er twee kijkavonden en drie oudercontactmomenten per schooljaar.