MedezeggenschapsraadAlgemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR van de Statenschool bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De leden van de personeelgeleding worden gekozen door het team. De leden van de oudergeleding door de ouders. Een lid wordt voor drie jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is niet lid.

De rol van de MR binnen de school
De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. Volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in het MR reglement, heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.
De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders). Het gaat over onderwerpen zoals:
• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden
• schoolreglement 
• schooltijden
• zorgplan

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de MR vooraf in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld:
• financieel meerjarig beleid, hoofdlijnen
• beleid t.a.v. organisatie van de school
• deelneming aan een onderwijskundig project of experiment
• regeling van de vakantie
• beleid t.a.v. nieuwbouw of belangrijke verbouwing
• aanstelling of ontslag van de schoolleiding
Het MR reglement is te vinden op de site van het OPODordrecht.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit:
1. De oudergeleding van 3 leden
Dit zijn: Alex Schipperheijn(voorzitter), Isabelle Brink en Hein Kruijt
2. De personeelsgeleding:
Dit zijn: Ina Provoost, Marijke van der Linden en Igor Peters

 
     
        
 

Vergaderingen                                                                                                                                    De MR overlegt  6 keer per jaar, indien nodig wordt dit uitgebreid. De directeur is bij deze vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar punten voor overleg met de directie aandragen. 

U vindt hier het laatste nieuws vanuit de MR:

Update onderwijstijd

U vindt hier de laatste notulen: 


Na ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin gelezen kan worden waarmee de MR zich dat jaar heeft beziggehouden


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De openbare basisschool de Statenschool maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan, het zogenaamde bovenschools beleid.
Vanuit de Statenschool hebben Alex Schipperheijn (ouder) en Marijke van der Linden (leerkracht) zitting in deze raad.